Samantha & Alexa

The Bowery Hotel, New York

Thank you BRIDES magazine for publishing Sammi & Ali's intimate wedding at Bowery Hotel New York